Contact
Zoeken in
naar

De inrichting van Koudenhoorn

Het eiland is ongeveer 38ha groot. Bijzonder aan Koudenhoorn is de combinatie van zeer ruime toegankelijkheid met goed ontwikkelde natuur- en landschapswaarden. Het eiland is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw landschappelijk ingericht volgens een ontwerp van Heidemij Adviesbureau. De inrichting vond plaats in drie delen.

Enerzijds een slechts gedeeltelijk toegankelijk gebied waar natuur- en landschapswaarden voorop staan. Dit zuidoostelijk deel wordt nu meestal stiltegebied genoemd. Het beslaat iets minder dan de helft van het totale oppervlak van het eiland. Het ligt achter een hek, dat twee ingangen heeft.

Anderzijds twee zeer toegankelijke delen voor recreatieve doeleinden, namelijk in het noorden een gebied voor intensieve (dag)recreatie en in het midden het zogenaamde overgangsgebied met extensieve recreatie in de vorm van moestuinen en paardenweides. In dit deel is er meer bos naarmate men dichter bij het stiltegebied komt. Ook op het recreatieve deel zijn weloverwogen talrijke natuurlijke elementen aangebracht, zoals rietkragen, rietvelden, ruigtes, hakhoutbosjes, hagen, bosjes en bos. Het totaal aantal strekkende meters rietkraag is in het recreatiegebied aanzienlijk hoger dan in het natuurgebied, ongeveer 1530m tegenover 850m. Onder andere hierdoor is het recreatiegebied qua natuurwaarden zeker niet de mindere van het natuurgebied. Het is anders, maar door de veelzijdige inrichting evengoed zeer waardevol.

Koudenhoorn speelt een rol in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Het stiltegebied van Koudenhoorn is er als natuurgebied in opgenomen. Bovendien is er een Ecologische Verbindingszone, die de Leede volgt. Deze zone beperkt zich niet tot het water van de Leede. Een brede strook van het westelijk en noordelijk deel van Koudenhoorn is er deel van.