Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief een samenvatting van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van dinsdag 11 februari jl.
 1. Overzicht van 2019: de hoogte- en dieptepunten
 2. De wachtlijst
 3. De Financiën
 4. De plannen voor 2020
 5. De kritiek, vragen en suggesties van de aanwezige leden
 6. Het vervolg

Er waren 43 aanwezigen op deze ledenvergadering. Van tevoren hadden zich 19 tuinen/leden officieel afgemeld. Het was goed om een viertal nieuwe leden te zien; we heten ze van harte welkom in de vereniging en wensen hen een fijne tuintijd toe op ons mooie complex. Een aantal bekende gezichten ontbraken: heel jammer!
Hier een korte samenvatting van het levendige verloop van de avond.

Welkom en Terugblik op 2019

De voorzitter heet iedereen welkom en is blij met de hoge opkomst. Dit keer zijn er kleine tafelgroepen die om de bestuurstafel staan in een halve cirkel. Dit is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Zij vraagt om input. De agenda is compleet en het verslag van 2019 wordt goedgekeurd.
2019 was een bewogen jaar met het onverwachte tragische overlijden van Peter Hovenkamp die, naast gewaardeerd lid, een geliefd bestuurslid was. Hij wordt zeer gemist. Ook is overleden Ton Geul, door sommigen de ‘Peetvader’ van het moestuincomplex genoemd. Hij heeft vele jaren - samen met zijn vrouw - van alles gedaan voor de vereniging. Ook Ilonka Kruts, bij velen bekend, is overleden in 2019.
Emmy opent de ALV
Dan komen de gewone dingen aan bod: prachtige oogst, mooi jaar. Vooral de vernieuwde Westzijde van de Warmoes, inmiddels ook voorzien van nieuwe stoelen.
De Groenmarkt was een succes en het Zomerfeest ook, behalve het weer natuurlijk, wat dit jaar echt beter moet!
Regen maakt ijs lekkerder
Met z'n allen onder de plu
De tuinschouw: al gaat het met de tuinen zelf steeds beter, er moet meer aandacht zijn voor de bouwsels. Die geven rommel en het aanzicht is vreselijk: voor velen een doorn in het oog!
We hebben minder incidenten gehad op het complex, wellicht door het consequent sluiten van de hekken.
Tenslotte worden alle vrijwilligers bedankt: de schoonmaak, de voorraad, de was, het ijs in de koelkast: alles prima verzorgd. Dank voor jullie voortdurende inzet!

Erelid: Dirk de Ruijter

Aan het eind van de terugblik op 2019 wordt Dirk de Ruijter tot Lid van Verdienste benoemd voor zijn 30 jaar onafgebroken inzet voor de vereniging.
Oorkonde

Nieuwe tuinders

Henny van Holten informeert dat er 9 nieuwe tuinders zijn en een wachtlijst met 12 kandidaten. Bij de eerste tuinbeurt gaan we in gesprek met de nieuwe tuinders over o.a. regels van onderhoud, de proefperiode etc. Soms krijgen nieuwe tuinders een mentor die hen adviseert en een beetje op weg helpt, als dat nodig is of mensen dat zelf willen. Als blijkt dat na de proefperiode de tuinder zijn tuin helemaal niet onderhoudt en/of er bijna niet is, kan de proefperiode worden verlengd, soms het contract opgezegd. Zie bijlage 2, ALV stukken.

Financiën

Marten de Boer geeft een duidelijk overzicht van de financiën aan de hand van het stuk dat hij van te voren heeft toegestuurd. De kascommissie kwam op 13 januari jl. bijeenm keurde het financieel verslag goed: "...de inkomsten en uitgaven zijn op een juiste wijze in de balans per 31 december 2019 verwerkt. Baten en lasten hebben plaatsgevonden het kader van onze doelstellingen", is de conclusie.
Grootste inkomsten komen van huur en contributie: in 2019 waren alle tuinen bezet; hetzelfde wordt verwacht voor 2020. Hij verwijst naar andere ‘winstposten’, zoals de Groenmarkt (€ 450,00), de zaden en pootgoed (€ 208,00) en positieve opbrengsten uit de consumpties. Paardenmest: 28 leden betaalden 155 kruiwagens, 100 minder dan vorig jaar.
Belangrijke kostenpost was de Westmuur: € 2.896,15. Dat is zo’n laag bedrag omdat alles door vrijwilligers is gedaan: DANK DAARVOOR!
Westmuur
We weten allemaal dat een aantal tuinmachines is vervangen; door inruil kostte de nieuwe € 4.450, waar veel gebruik van is gemaakt. Gek genoeg is er een kruiwagen gestolen! Rara? Voor 2020 worden 5 nieuwe aangeschaft.
De bestaande reserves zijn voldoende voor geplande investeringen in de toekomst. Ons moestuincomplex heeft bijna € 48.000 eigen vermogen en er is bijna € 6.000 vrij te besteden. Voor details, zie bijlage 3 ALV stukken.

Beheer

Cor Matser doet enthousiast verslag over de vele activiteiten van 2019 die met ‘veel inzet, plezier en gezelligheid’ werden uitgevoerd. Ieder lid moet 3 werkbeurten doen en wellicht wordt de leeftijdgrens van 70 jaar opgeheven i.v.m. de hogere leeftijd van de leden! Werkploegen zijn vrijgesteld van werkbeurten en doen hun werk volgens eigen schema.
Dit jaar worden de paden aangepakt: modder en gras maken het gevaarlijk. Ze worden geschoond en met schelpen geëgaliseerd. Het modderige tuinpad langs 115-132 vraagt een andere aanpak. Welke is nog niet besloten. Ook het grasveld is een ramp door muizen en baggeraars. Wordt over nagedacht.
29 Februari is een bomensnoeidag: bomen en struiken op het complex worden aangepakt. Het accent ligt op de houtwal. Terugkerend probleem: waar laten we ons snoeihout (zie schema met suggesties).
De bosmaaiers: Rein, Dyo en Cor. De grasmaaiers: Nora (neemt het van Dirk over) en Ellert. Mart en Zygmunt springen in wanneer nodig.
De Warmoes wordt elke 2 weken schoongemaakt! Laten we allemaal meehelpen door het clubhuis en de wc schoon te houden!
Zie verder over de werkbeurten en werkploegen: Onderhoud van het complex - Cor Matser

Kwaliteit

Aan het einde van zijn verslag heeft Cor een hartenkreet dat het gaat om het Langetermijnbeleid van onze vereniging en de Kwaliteit. Als we plannen ontwikkelen: wat gaan we daarmee dan doen?
De WEBSITE kan gebruikt worden om de grote kennis die aanwezig is binnen de vereniging te delen!
Het gaat om Kwaliteit, zowel de praktische aspecten, houtwal, compost als het verenigings-leven: hoe geven we dat een impuls? De biodiversiteit (insecten, kikkers, de stinksloot!) en veiligheid van de machines en motorkettingzaag. Is er bijscholing mogelijk voor BHV-ers?

Illegaal bestuur

Emmy licht toe dat het huidige bestuur – op twee leden na – in feite illegaal is. Emmy en Yvonne hadden in 2019 herkozen moeten worden. Marten moet nu herkozen worden en de officiële verkiezing van Trudy moet ook tijdens deze ALV plaatsvinden. Dat gebeurt dan ook en zonder tegenkandidaten zit het bestuur na enige minuten legaal in haar positie. Tenslotte kiezen de leden aanwezig op deze ALV de voorzitter, zoals volgens de statuten moet.

Groenmarkt: DOE ALLEMAAL MEE!

Tijdens de ALV doen we een oproep om allemaal mee te doen aan onze jaarlijkse Groenmarkt. De zaden staan in de Warmoes: schrijf je ajb in en trek wat voor. Zonder jullie grote inzet kunnen we niets doen. Alvast dank!

PAUZE:

Het bestuur nodigt leden uit om in de pauze op GELE BRIEFJES hun wensen en suggesties te schrijven. Er zijn ROZE BRIEFJES voor kritiek en feedback. Iedereen gaat meteen aan de slag!
Kririek (13 roze briefjes) Suggesties en wensen (17 gele briefjes)
 • Verwaarloosde tuinen (5x genoemd)
 • Verwaarloosde achterkant
 • Echte Junkyards aanpakken
 • Tuincontrole moet veel strenger, eerder royement en de tuin geven aan wachtenden
 • Compost is probleem
 • De straalkachel in de Warmoes mag er niet komen! Dat is slecht gedrag belonen.
 • Aanzicht van de achterkant van de tuinen, vanaf de hoofdbrug rechts. Heel lelijk!
 • Ledenhok niet zo vol zetten, zodat de grasmaaier er niet uit kan
 • ECHT vergroenen: energie inkopen; bankieren etc.
 • Wat is het nut van de houtwal?
 • De huidige werkbeurten zijn op maandagen gepland (?). Data checken!
 • Veel pruimenbomen op het complex zijn ziek: gezamenlijk aanpakken!
 • De oogst blijft te lang hangen!
 • 1 compostbak/open compostbak in gebruik voor iedereen en de andere duidelijk afsluiten; beheerstaak (3x)
 • Leden ruim voor ALV benaderen als kandidaat bestuurslid
 • Koop/huur hakselaar; vraag tuindersbedrijf voor 2 dagen dit te doen en betaal. Houtsnippers populair onder tuinders. (3x)
 • Houtwal moet windkering blijven
 • Open tuindagen: op elkaars tuinen kijken
 • Paden moeten namen krijgen
 • Lezingen en workshops over: ongedierte bestrijding, bodembewerking, bestrijding schadelijke insecten, compost verwerken en op de tuin opslaan, etc.
 • Excursie naar andere tuincomplexen
 • Plek om gebruikt hout op te slaan, (bijv. pallets) dat gebruikt kan worden.
 • Bij de ingang een rek voor meeneem-plantjes
 • Bestellen bij Welkoop: bio kalk en bio mest
 • Cursus over het maken en repareren van tuinkisten en compostbakken
 • Alle leden eens naar hun problemen en ideeën vragen
 • Regeling voor vakanties? Bijv. wachtlijster vragen in ruil voor deel oogst?
 • Zadenruil beurs; zakjes vaak te veel inhoud.
 • PR voor de tuin: 1x per maand open tuin dag.
 • Zonnepanelen met een 12 volts net in de paden. ZON! (Clubhuis is schaduw)
 • Nieuw statutenboekje
De discussie gaat vervolgens vooral over: verwaarloosde tuinen en wat daaraan gedaan moet worden. De aanwezigen willen strengere maatregelen dan nu genomen worden; 3 waarschuwingen en het is genoeg, zeggen velen. Bij beginnende tuinders die hun tuin niet aan kunnen, wordt voorgesteld het contract niet te verlengen. Als er overlast is voor de buren, moet er worden ingegrepen, vinden de meesten. Er zal een gesprek moeten zijn met het bestuur op de verwaarloosde tuin zelf. Als dat niet helpt, is het einde oefening, zegt een ander.
Een tweede belangrijk onderwerp is de composthopen: sommigen vinden vier composthopen te weinig. Cor licht de geschiedenis van de composthopen toe en zegt dat er nooit genoeg composthopen zijn. Mariska vertelt hoe zij compost in zakken produceert. We moeten allemaal op eigen tuin composteren. Wellicht is een workshop nuttig.

Volgende nieuwsbrieven

Het bestuur heeft geluisterd en gaat snel met een aantal dingen aan de slag. De vele suggesties en ideeën helpen om de kwaliteit van onze vereniging te vergroten en de onderlinge verbondenheid te versterken. Als je concrete ideeën hebt en/of zelf een rol wil nemen in het uitvoeren daarvan: ALTIJD WELKOM.
Op de Bomensnoeidag en de Eerste werkbeurt zal er ruim aandacht zijn voor eventuele punten die er nog leven onder de leden. Geef je input en praat mee. De vereniging en de kwaliteit van alles wat er op de vereniging gebeurt, is van ons allemaal!
De komende nieuwsbrieven blijven we berichten over de voortgang.
15 februari 2020 - Trudy van Ommeren