Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief december 2019

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2019. We kijken terug op een roerig jaar, met heel droevige, maar ook mooie dingen. Alle andere ontwikkelingen (strijd met het weer, restauratie, tuinschouw, groenmarkt, zomerfeest, werkbeurten etc. etc.) zullen tijdens de ALV belicht worden in het praatje van Emmy Meijers en in de discussies tussen alle leden.
Er is veel om op terug te kijken en naar uit te zien. Dat doen we op de ALV op 11 februari 2020.

In deze Nieuwsbrief
 • Samenvatting bestuursvergadering waarin ook platform gebruikersoverleg.
 • Wachtlijsten en tuintoewijzing, tuinschouw.
 • De paardenmest saga.
 • Portret van de maand december: Jeanne Dutmer-Kortweg, tuin 97
 • Wat te doen in december: advies van Jeanne.
 • ALV: komt allen op 11 februari meepraten en horen wat er was en wat er komen gaat.

Uit het bestuur:

Gewoontegetrouw neemt onze voorzitter, Emmy Meijers, deel aan het platform "gebruikersoverleg Koudenhoorn", maar in verband met andere verplichtingen gingen dit keer Marten de Boer en Trudy van Ommeren.
In dit gebruikersoverleg zitten de gemeente, buitengewone opsporingsambtenaren, Groengroep deelnemers, het honden platform, etc. Er zijn meestal rond de 15-20 mensen aanwezig. Voor onze moestuinvereniging is het belangrijk te laten zien dat wij ook betrokken zijn bij het wel en wee op Koudenhoorn. Bovendien wordt het aantal gebruikers van het eiland steeds groter en moeten we steeds meer rekening houden met elkaar. De gemeente is eindverantwoordelijk. Duidelijk is dat dingen lang duren, ook door minder budget voor bijvoorbeeld riet langs de waterkant weghalen. Dat gebeurt nu nog maar één keer per jaar.
Het overleg is nogal stroperig met een traag reagerende gemeente die veel uitstelt, afschuift of in commissies en rapporten wil gieten.
Onze concrete punten waren:
 1. Verlichting in verband met diefstal wordt zo spoedig mogelijk aangelegd, gebaseerd op basis van bevindingen van onder andere de Balgerij en advies van de politie. Het zal gaan om sensoren die aan alle kanten van de Warmoes worden opgehangen. In deze donkere tijd is het urgent dat het snel gebeurt. Cor Matser heeft, in overleg met Ben Beran en Koos de Bruin, een plan gemaakt voor de verlichting van de Warmoes januari 2020. Er zal een lamp worden opgehangen aan de voorkant en worden bekeken of die sterk genoeg is. Op basis van de bevindingen worden drie andere/zelfde lampen op de andere kanten van de Warmoes opgehangen.
 2. De essen aan het pad. Het is een langlopend verhaal met dito correspondentie, telefoontjes, mails en deelname aan overleg. Het risico dat iemand takken op zijn hoofd krijgt, is nog steeds aanwezig. Emmy Meijers die deze correspondentie heeft gevoerd, heeft de informatie aan Marten gestuurd. Marten heeft het in de vergadering te berde gebracht en gevraagd dit onderwerp in het verslag op te nemen. Inmiddels is de gemeente aan het werk: 12 december zal deze klus afgerond zijn! We kunnen constateren dat de lobby heeft gewerkt! Bravo!

WAAR, o WAAR zijn
de GRAAF van Jan Juffermans, een ZWARE METALEN MOKER en een VIERTANDS VORK ???

Verder uit de bestuursvergadering:

 1. De zaad catalogi zijn alle thuisbezorgd door het bestuur. Alleen de catalogus in Voorhout is per post verstuurd. Daarmee heeft de Vereniging ongeveer €200 bespaard. Ook liggen er wat catalogi in de Warmoes. Deze moeten blijven liggen omdat ze voor algemeen gebruik zijn. Neem ze dus niet mee.
 2. Vragen en opmerkingen over de kwaliteit van het zaad: Trudy heeft contact gehad met beide zaadhandels: van der Wal en Garant. Uiteraard herkenden beide de klacht, over mogelijk verminderde kwaliteit, niet. Van der Wal wist te melden dat de zaden in 2019 zelfs beter waren dan in 2018.
  Om de proef op de som te nemen, gaan we komend tuinseizoen een ‘veldonderzoekje’ doen door proefveldjes aan te leggen met gebruik van zaad van verschillend herkomst. Emmy krijgt soms proefpakketjes met biologisch zaad, dat van hoge kwaliteit lijkt. Dat gaan we dus testen via vergelijkend onderzoek. Wellicht dat Trudy’s tuin gebruikt wordt voor dit vergelijkend onderzoek. Uiteraard kunnen ook andere tuinen voor deze proef gebruikt worden. Start actie: begin van zaaiseizoen (maart-mei). Laat horen of je aan deze proef mee wil doen op jouw tuin.
 3. Financiën: Marten maakt samen met Cor de begroting voor de verlichting van de Warmoes ter preventie van diefstal. Op de ALV wordt de hele begroting voor ons complex 2020 gepresenteerd.
 4. Paardenmest saga: Tot op heden hebben we elke Nieuwsbrief een oproep gedaan voor het betalen van de paardenmest: €1 per kruiwagen. Door te betalen dragen wij bij aan de Kinderboerderij en voorzien zij ons van mest. Dit is zo’n typische win-win-situatie. Omdat het vervelend wordt steeds op te roepen om te betalen en het aantal betalingen niet toeneemt, overweegt het bestuur maatregelen te nemen: een hek om de mest of verhoging van de tuinhuur. Dit onderwerp komt ook op de agenda van de ALV.
 5. Nieuwe tuinders: Er zijn acht tuinen toegewezen aan nieuwe en bestaande tuinders. Sommige tuinen zijn gesplitst of gehalveerd. Voor zover bekend, is dit tot tevredenheid van iedereen afgerond en zijn de contracten getekend. Nieuwe tuinders zullen in de Nieuwsbrief van januari 2020 kort aan het woord komen met fotootje, onder het kopje: ‘Nieuwe gezichten op de tuin’. Zo leren we elkaar sneller kennen.
 6. Tuinschouw: Het bestuur heeft besloten de tuinen van de tuinders die een brief met waarschuwing hebben ontvangen bij de volgende schouw opnieuw te bekijken. Dan wordt bekeken wat er terecht is gekomen van de gedane beloften om de tuin beter te onderhouden. Ook andere slecht onderhouden tuinen worden bekeken. Ook dit punt komt in de ALV.
 7. ALV. Net als voorgaande jaren, zal ook in 2020 de Algemene Leden Vergadering gehouden worden in het trefpunt, in Warmond. Hoewel de agenda in grote lijnen hetzelfde is als voorgaande jaren, wil het bestuur dit jaar iedereen speciaal uitnodigen om feedback te geven, vragen te stellen, aan te geven wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Deze aanpak is nieuw en zal via interactie met de aanwezigen worden getest. Komt allen en doe mee!
 8. Op de ALV zal ook de bestuurssamenstelling ter sprake komen. Niet alleen moet een aantal bestuursleden herbenoemd worden, ook de secretaris moet gekozen worden. De huidige secretaris heeft deze taak als interim op zich genomen en zal zich verkiesbaar stellen. De bestuursleden zullen allen kort toelichten wat hun specifieke taak in het bestuur is en waar hun belangstelling naar uitgaat.

Wat Jeanne Dutmer doet in december:
 • Opruimen! Compost met laag paardenmest afdekken en lekker laten broeien.
 • Plannen maken voor volgend jaar en in je logboek schrijven; plattegrondje maken van je tuin.
 • Bramen snoeien: de oude takken tot aan de grond; de nieuwe takken aanbinden.
 • Herfstframbozen snoeien: ik doe dat tot aan de grond.