Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief Moestuinvereniging Koudenhoorn, januari 2017

Beste mensen,

Dit is de eerste nieuwsbrief na de ALV 2017, en de eerste van het nieuwe tuinseizoen. Hier het programma voor de komende tijd, en een aantal mededelingen over onderhoud en het nieuwe tuinseizoen. Ook willen we alvast de conceptnotulen van de ALV met jullie delen.

Programma

25 maart: Werkbeurt, opening van het tuinseizoen en kennismaking met de nieuwe leden.

13:00: Het bestuur verwelkomt de nieuwe leden, beantwoordt vragen en geeft uitleg over onze vereniging.

13:30: Van 13:30 tot ca 16:00 is de eerste werkbeurt van het seizoen. Uitgenodigd zijn de leden met even tuinnummers.

De volgende werkbeurt is op 6 mei. Als je 25 maart niet kunt kom dan op 6 mei, omgekeerd kan natuurlijk ook.

15:00: De bel luidt het nieuwe seizoen in.

6 mei: Werkbeurt

Voor deze werkbeurt zijn de leden met de oneven tuinnummers uitgenodigd.

20 mei: Groenmarkt

Van 10 tot 5 uur de jaarlijkse groenmarkt in Warmond. Altijd een feestelijk evenement, waar onze vereniging al jarenlang bij aanwezig is met een stand met zelfgekweekte groenteplantjes. Alle leden worden nogmaals uitgenodigd om een bijdrage te leveren door zelf een aantal plantjes te zaaien en op te kweken. De vereniging stelt hiervoor zaad, stekpotjes en potgrond ter beschikking. Onze bijdrage aan de Groenmarkt wordt gecoördineerd door Diewi de Bruin. Vrijwilligers, ook om de stand te bemannen, kunnen zich bij haar opgeven: diewidebruin@hotmail.com

Nieuws uit de tuin

Rondknop in de zwarte bes.

Tijdens de snoeicursus op 11 maart heeft Herman Bus een rondje langs veel tuinen gemaakt en gezien dat veel mensen druk bezig zijn geweest de rondknop te verwijderen. Er zijn echter nog steeds tuinen waar de zwarte bes sterk is aangetast door rondknop. Controleer je bessenstruik svp, als ze gaan uitlopen is het te laat…

Kronkelwilg

De snoeiploeg heeft ook op 11 maart op een aantal plaatsen geholpen om kronkelwilgen te snoeien. De takken die daaraf komen zijn te kronkelig om te gebruiken, en ook bundelen en afvoeren wordt daardoor sterk bemoeilijkt. We raden iedereen aan om na de komende paasdagen goed te overwegen of die leuke kronkeltak echt in de tuin geplant moet worden…

Slakken

Op de ALV hebben we aangekondig om de methodes waarmee slakken bestreden kunnen worden te inventariseren. Er zijn op de vergadering al een aantal suggesties gedaan, maar we willen hier nog een keer vragen of iedereen die met een of andere methode succes heeft gehad, of juist niet, dat bij de vereniging wil melden. We hopen dan nog voordat de slakken echt weer een plaag gaan worden met een goede lijst van adviezen te kunnen komen.

ALV 2017 conceptnotulen (de notulen worden definitief vastgesteld op de ALV 2018)

Moestuinvereniging Koudenhoorn. Algemene ledenvergadering, 16 februari 2017, Het Trefpunt, Warmond.

1 Opening. Marten meldt de afwezigheid van bestuursleden Emmy, Aino en Jan Jaap en kondigt aan in afwezigheid van Emmy de vergadering te zullen voorzitten.

2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. De notulen van de ALV 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Marten geeft een kort overzicht van het afgelopen tuinjaar. Hij vraagt om een moment stilte ter nagedachtenis van Frank van den Muijsenberg. Ook bedankt hij allen die zich hebben ingezet voor de vereniging, voor het complex en voor alle activiteiten:

  • de deelnemers aan de werkbeurten. de machine- en de bomenploeg,
  • de ploeg die de extra tuinen in de boomgaard heeft aangelegd,
  • de schoonmakers van de Warmoes,
  • de begeleiders van het timmeren van steigertjes,
  • de cursusleiders Ria, Charlotte en Herman Bus, de geplande excursie paddenstoelen onder leiding van Leo Jalink ging helaas niet door,
  • de plantjeskwerkers voor de groenmarkt (wat was het koud!), met speciale dank voor Corry, voor wie het de laatste keer was dat zij de inzet voor de groenmarkt coordineerde,
  • de feestploeg die het zomerfeest in Duitse stijl organiseerde,
  • alle deelnemers aan de afsluitende tuinbeurt en de borrel erna.

We hebben in het afgelopen seizoen ook ons wagenpark gedeeltelijk vernieuwd, en we mochten een grote stapel houtsnippers wegwerken. Verder was het een afwisselend tuinseizoen, waarbij vooral het grote aantal slakken is opgevallen.

Er ontspint zich een korte discussie over de slakkenplaag en hoe we daarmee om kunnen gaan. Een voorstel van Tonny Timbergen om op het hele complex met aaltjes de slakken te bestrijden wordt afgedaan als te duur en niet voldoende langdurig effectief. Dyo Agterhuis constateert dat voor het bestuur hier alleen een adviserende taak ligt, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de methode van bestrijding, en eventueel de methode van executie een ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is. Voor bestrijding worden scherp zand, koffiedik en ecostyle slakkenkorrels genoemd, als methode van executie lijkt verdrinking in een sloot niet effectief, is verdrinking in bier voor velen een verspilling van grondstof, en de meer fysieke aanpak met een tuinschaar voor velen te drastisch. Verdrinken in zeepsop zou een alternatief kunnen zijn. Het bestuur zal zich oriënteren op eventuele andere maatregelen, en zal daarvan verslag doen.

5. De penningmeester, Marten de Boer, licht het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 (bijlage 2) toe. Hij stelt voor om contributie en tuinhuur ongewijzigd te laten. Na een vraag van Ben Boltjes legt hij ook uit hoe door scherp onderhandelen met Nuon de post Baten Nuon tot stand is gekomen, waarvoor hij door de vergadering hartelijk wordt toegejuicht. De financiële stukken worden ongewijzigd geaccepteerd.

6.Op voorstel van de kascommissie (bijlage 3) dechargeert de vergadering bij acclamatie de penningmeester over 2016.

7. Nieuwe kascommissie. Toine van den Berg treedt af en wordt opgevolgd door de reserve, Bert Boltjes; Leo Jalink blijft aan. Nieuw reservelid is Ben Beran.

8. Yvonne doet verslag van de tuinverhuur. Er zijn 7 tuinen geheel opgezegd, en één tuin voor de helft. Vanwege de grote populariteit van kleinere tuinen zijn enkele vrijgekomen tuinen opgesplitst, zodat we 9 nieuwe tuinen hebben kunnen verhuren. We willen dit splitsingsbeleid graag voortzetten, zodat vrijvallende tuinen niet meer in grotere eenheden dan 150 m zullen worden verhuurd. Mirjam Olivier meldt verwaarlozing van tuin 9. We gaan het na.

9. Op uitnodiging geeft Cor Matser zijn toelichting op het beheer en onderhoud, de werkbeurten en de staat van het terrein en de Warmoes (zie bijlage 4). Hij benadrukt het sociale karakter en de gezelligheid van de gezamenlijke tuinbeurten. Ook wijst hij er nadrukkelijk op dat het onderhoud van een tuin met vaste planten een hogere werkdruk met zich meebrengt dan een tuin die uitsluitend als moestuin is ingericht.

Pauze

10. Samenstelling bestuur: Marten de Boer treedt af en is herkiesbaar. Jan Jaap treedt terug uit het bestuur. Marten doet een oproep om suggesties de doen voor de opvolging van Jan Jaap. We zoeken iemand die voor het onderhoud van terrein en Warmoes contactpersoon met de werkploegen kan zijn.

11. Omdat niemand zich meldt in plaats van Jan Jaap is de bestuur nu als volgt samengesteld:

Emmy Meijers (vz), aangetreden 2016

Marten de Boer (penn.), herkozen 2017

Peter Hovenkam (secr.), aangetreden 2016

Diewi de Bruin

Yvonne van Iperen

Aino Timmermans, aangetreden 2016

12 Plannen en activiteiten voor 2017.

De afsluiting van het terrein blijft lastig te realiseren. Volgens Cor Matser zijn de twee bruggetjes naar het Westveld onderdeel van een openbaar wandelpad, en kan dat niet zonder overleg met de gemeente permanent worden afgesloten. De afsluiting zou volgens hem alleen in het tuinseizoen moeten zijn, en buiten de normale openingstijden. Het lijkt er echter niet op dat het wandelpad veel gebruikt wordt. Dyo Agterhuis zou ook gehele afsluiting een zware maatregel vinden voor een betrekkelijk klein probleem. Het aantal opgegeven vermissingen en vernielingen is inderdaad niet heel groot. Marten vermoedt wel dat de extra aanlegplaatsen op het eiland tot meer bezoek, en ook meer incidenten hebben geleid, maar bij gebrek aan registratie is daar niet veel met zekerheid over te zeggen. Hij roept iedereen op om de lijst eventueel aan te vullen en ieder incident te melden. Charlotte Matthijssen vraagt of er heterdaadjes zijn - die zijn door de aanwezige leden niet geconstateerd. .Marten meldt dat de afsluiting zoals die nu is ingesteld met de gemeente is besproken, en we blijven hierover met de gemeente in gesprek. Voor de nabije toekomst vragen we iedereen om de afsluiting zoals die nu is ingesteld goed te blijven handhaven, d.w.z., dat men de hekken achter zich dicht doet als men naar de tuin gaat, en op slot bij het verlaten, ook als het niet helemaal zeker is of er niet nog iemand anders aanwezig is.

Cor Matser legt uit welke mogelijkheden hij ziet om de werkplaats zo in te richten dat de grasmaaier voor de leden toegankelijk blijft, terwijl toch de rest van de machinerie achter slot en grendel blijft, alleen toegankelijk voor de werkploegen. Een punt van aandacht zou moeten zijn dat de toegang tot de grasmaaier vanwege de sociale veiligheid niet achteraf op een donker plekje zou moeten zijn. Eventueel zou ook een lamp met bewegingsmelder geplaatst kunnen worden. Het bestuur zal dit voorleggen aan een aantal gebruikers.

Verder zal tijdens een werkbeurt de kruiwagenopstelstrook worden gereconstrueerd.

Over de staat van de Warmoes doet Ben Beran verslag. Ondergronds is de conditie verrassend goed, maar bovengronds zijn er een aantal werkzaamheden nodig, zoals het lekvrij maken van dak en kozijn, houtrotherstel aan de westgevel en het opnieuw beitsen van de aan weer en wind blootgestelde westkant. Dyo suggereert dat een dakbedekking met platen of golfplaat duurzamer is dan de huidige bitumentegels. Voor de verdere toekomst moeten we ons afvragen of de toenemende reparatiekosten niet beter vermeden kunnen worden door tot nieuwbouw over te gaan. Dit zou met een lening moeten worden gefinancierd.

Bert Boltjes vraagt of het toilet niet aan het verzakken is - maar dat is niet het geval. De ietwat scheve situatie is veroorzaakt door een kleine fout bij de constructie van de deur.

Diewi roept zoveel mogelijk tuinders op om een bijdrage te leveren aan de Groenmarkt. De tuinders die tot nog toe grote aantallen leverden kunnen of willen dat dit jaar niet meer doen - met veel kleinere bijdragen zullen we dat moeten compenseren. De groenmarkt is altijd een goede gelegenheid om ons aan de Warmonders te presenteren. Potjes en zaden worden door de vereniging ter beschikking gesteld.

Door haar afwezigheid kan Aino haar plannen voor het zomerfeest niet voorleggen. Wel is duidelijk dat ze het niet alleen kan. Een klein maar select gezelschap (Iva, Cor, Rafael) verklaart zich bereid haar te helpen.

Of de jaarlijkse klusactiviteit op de huidige voet kan doorgaan is een vraag die Cor Matser bezighoudt. Hij legt uit dat het een groot beslag legt op de kleine groep vrijwilligers die dit voorbereidt. Met de voorbereiding van de steigertjes afgelopen jaar waren Koos en hij samen twee volle dagen bezig. Het moet ook niet zo worden dat die vrijwilligers met de werkploegen opdraaien voor werk dat de tuinders zelf zouden moeten doen. Franco vindt dat een goed advies voor de leden vaak nog belangrijker is dan de feitelijke hulp. Ben Boltjes wijst op de logistieke van gezamenlijke inkoop. We zullen de mogelijkheden onderzoeken die door de leden zijn aangedragen: kisten timmeren, drainage aanleggen, beschoeiing.

Om ongeveer 9:30 sluit Marten de vergadering.