Contact
Aanmelden moestuin
Zoek in
naar

Nieuwsbrief februari 2022

Beste leden,
2022: Wat gaat de tijd toch snel! In de winter zijn we als bestuur gewoon doorgegaan met vergaderingen van ons eigen bestuur en met de gemeente Teylingen. ALV stukken, diverse bestellingen, groot materieel (hakselaars, kettingzaag) en plannen voor de mestbak en de takkenril, nieuwe nummerbordjes, nieuwe lijsten met tuinnummers plus namen + en een nieuwe plattegrond in de bakken. De planningen en jaar agenda liggen klaar. Aan de slag!
Dit jaar zijn er naast de gewone werkbeurten mogelijkheden voor flexibiliteit. Ook hebben we een lijst met klussen voor leden die afwezig waren bij eerdere werkbeurten.

De eerste (inhaal)werkbeurt is de levering van Welkoop op zaterdag 19 februari as. Hiervoor benaderen Erich en Dirk iedereen die heeft besteld en leden die voor de werkbeurt van 30 oktober nog geen inhaalwerk hebben gedaan.
Hakseldagen, sjouwen, zagen, helpen bij de Groenmarkt etc. zijn andere flexibele momenten.
Houd daarom de e-mails in de gaten of kijk op het bord of in het kastje. Wij vinden het belangrijk dat alle leden 1) meedoen om onze vereniging te laten draaien en 2) weten, wie waarbij betrokken is en waar je terecht kunt als je iets wil vragen of melden.
Tenslotte: In het HHR staat dat iedereen verplicht is 3 werkbeurten te doen of 50 euro per keer te betalen. Het bestuur heeft daarom besloten de aanwezigheid op de werkbeurten bij te houden. We zullen ontbrekende leden benaderen. Dit geldt niet voor leden die vrijgesteld zijn i.v.m. deelname in ploegen, commissies of werkgroepen op het complex.
Met vriendelijke groeten, het bestuur

Werkbeurten

19/2 Welkoop voor leden die hebben besteld en die een inhaalwerkbeurt moeten doen.
26/2 Hakseldag en bomensnoeidag: voor hakselaars en (een deel van) de bomenploeg.
26/3 Iedereen, tot ca 15.30, daarna opening tuinseizoen: drankje en gezelligheid.
30/4 Inhaalbeurt, mag ook op vrijdag 29 maart.
28/5 Voorjaars werkbeurt, oneven tuinen.
25/6 Inhaalbeurt.
27/8 Najaars werkbeurt, even tuinen.
24/9 Inhaalbeurt, kan ook op vrijdag 23/9.
29/10 Iedereen, tot ca 15.30. Daarna sluiting tuinseizoen.
25/11 Inhaalbeurt.

Nieuwe boeken in de Warmoes

Ilse Ariens heeft vorig jaar haar tuin opgezegd en bij vertrek ongeveer 15 tuinboeken gedoneerd aan ons: de leden! Wij hebben deze via Cor Matser ontvangen: "...Ik zou het leuk vinden als haar boeken in de Warmoes komen als naslagwerk voor onze tuinders", aldus Cor. De boeken zijn actueel en nieuw. Er zitten zogenaamde 'moestuinbijbels' bij, zoals het Handboek ecologisch tuinieren. Ze staan op het nieuwe kastje in de achterkamer van de Warmoes. Deze boeken mogen niet mee naar huis!

De mestbak

De mestbak is de laatste maanden een bron van discussie en zorg. We hebben besloten de hoeveelheid mest zo klein mogelijk te houden: maximaal 3 kubieke meter. We ontvangen alleen mest op afroep; er worden dus geen vrachten zomaar gestort.
Bij opslag van hoeveelheden tot 3 kubieke meter is het wettelijk gezien niet nodig om een lekvrije opslag te hebben. Maar natuurlijk wil onze vereniging de opslag zo goed mogelijk regelen en uitspoeling naar het milieu zo veel mogelijk te beperken.
Bert Eradus (tuin 113) heeft in z’n uppie de mestbak geschoond!
Applaus voor die man!
Plannen
De huidige mestopslag in de betonnen bak wordt afgebouwd; daar komt geen nieuwe lading meer bij. De mest die we dan nog hebben, wordt in de centrale compostbakken verwerkt. Iedereen die nog mest denkt nodig te hebben: pak het ajb nu. Wij streven ernaar over 2 maanden een lege bak te hebben!
We zijn van plan bij de compostbakken een zogenaamde 'milieustraat' te creëren. De nieuwe mestopslag
  • wordt 2 x 4 meter groot,
  • krijgt op de bodem vijverfolie en kunststof rijplaten voor mechanische bescherming en
  • krijgt een houten opstand aan 3 kanten en afdekking met zeildoek.
Geschatte kosten tussen de 500 en 600 euro.
Tijdspad
Er zijn 2 werkbeurten nodig om dit te realiseren. Dat betekent dat deze klus waarschijnlijk in mei klaar is. Dan is voor het nieuwe mestseizoen een nieuwe mestbak klaar die goed is voor het milieu.

Hakselen

Cor Matser begint op 12 februari met het oefenen van de Hakselploeg, bestaande uit 7 personen. Er is nieuw bloed nodig voor de tractor. Er wordt ook gepolst bij de diverse ploegen. Ook anderen kunnen zich opgeven. Stuur een mail aan Cor cor.matser@xs4all.nl, of aan info@moestuinkoudenhoorn.nl.
Als je het leuk vindt om tractor te rijden en je kunt het ook: geef je dan op!

We gaan het houten kastje bij de ingang weer in gebruik nemen. Hierin komt o.a. informatie over de verschillende commissies, (werk)groepen en ploegen. Namen van de leden en de coördinator van de groep. In elke commissie, ploeg of groep zit tenminste 1 bestuurslid. Zo blijven de lijnen naar het bestuur duidelijk en zijn we op de hoogte van alle plannen.

Ploegen, commissies, werkgroepen

Inmiddels is er in onze vereniging een behoorlijk aantal groepen, ploegen en commissies actief; deze verrichten belangrijk werk t.b.v. alle leden. Er is al jaren de Warmoes-, de maai- en bomensnoeiploeg.
Daar is bijgekomen: de tuinschouwcommissie, de hakselploeg en de Groenmarktgroep.
Er zijn plannen voor een fruitadviesgroep. Herman Bus en Corinne Egas hebben zich al beschikbaar gesteld. Misschien dat ook het bomenbeleid in deze groep wordt besproken. Deze adviesgroep moet ook adviseren en acteren als een lid tuinhulp nodig heeft (zie verderop in deze nieuwsbrief). De fruitadviesgroep kan nog 2 of 3 leden gebruiken: wie heeft daar interesse in?
Nogmaals: als je iets leuk vindt, doe dan mee en geef je op!

Hakselen tijdens werkbeurten, Cor Matser

Omdat de takkenrillen vol zijn en de stroom snoeihout nooit stopt heeft de vereniging een flinke hakselaar aangeschaft. Voor het bedienen van de hakselaar is een nieuwe werkploeg samengesteld, de "hakselploeg". Deze bestaat uit een aantal leden die op voordracht van het bestuur zijn uitgenodigd om een hakselploeg te vormen voor het bedienen van de zware machine. Vanaf half februari wordt er geoefend een groep van 6 tot 8 man.
Deze Lumag HC15NL is een pittige machine die takken tot 12 cm kan verwerken.
De bedoeling is dat deze hakselploeg actief is tijdens de werkbeurten. Het hakselen wordt beperkt tot ca 1 uur hakselen, aan het eind van de werkbeurt zodat geluidsoverlast beperkt blijft.
Er is ook kleine versnipperaar: die wordt tijdens de werkbeurten gebruikt onder toezicht van een lid van de hakselploeg. Cor is in februari alle zaterdagen vanaf ca 13.30 uur aanwezig.
Er is een flinke achterstand in snoeiwerk op de diverse tuinen; daarvoor zijn meerdere dagen nodig.

Snoeien van kleinfruit: advies aan leden

Begin maart zijn Herman Bus en Corinne Egas beschikbaar voor advies over snoei van fruitbomen en kleinfruit. Zij bezoeken de tuinen en geven advies over je bomen en struiken en doen voor hoe het moet!
Aanmelden is noodzakelijk en kan bij cor.matser@xs4all.nl. Afhankelijk van het weer staat dit gepland op 26 februari.
Bessenstruiken
Controleer in ieder geval je zwarte bessen struiken op rondknop, te herkennen aan de dikke, gezwollen knoppen (zie foto). Je ziet het gelijk! In die knoppen zitten honderden mijten te wachten tot de knop uitloopt en ze zich kunnen verspreiden. Deze knoppen moeten worden verwijderd, neem ze mee naar huis in een plastic zak, nooit op de composthoop. De rondknopmijt zit alleen op de zwarte bes. Als de struik zwaar is aangetast moet je drastisch snoeien en overwegen of het niet verstandig is de struik te vervangen. Het besmette snoeihout a.u.b. ook zelf afvoeren.
Informatie: Cor Matser

Wintersnoei van loofbomen en struiken, Cor Matser

Bomen anders dan fruitbomen zijn niet toegestaan volgens ons huishoudelijk reglement, maar worden op bepaalde plekken gedoogd i.v.m. de biodiversiteit, mits ze niet te groot worden en overlast geven. Vandaar dat je de wilgen, essen en elzen zelf tijdig moet snoeien.
Bedenk:
  • 1-Jarig hout kan iedereen snoeien.
  • 2-Jarig hout is zwaar en lastig.
  • 3-Jarig hout kun je niet alleen af en je hebt hulp nodig.
Bepaal wat je zelf aankunt en snoei op tijd. Het afvoeren en verwerken van meerjarig hout is een flinke klus. Verwijder in de zomer veel grondscheuten.
Ook hazelaars moeten regelmatig verjongd worden! Beperk het aantal takken op 7 tot 10 en vervang er jaarlijks 2 door nieuwe uitlopers.
Vlinderstruiken moeten jaarlijks worden teruggesnoeid.
Op onze website staat een artikel van Charlotte over de snoei van kleinfruit, zoals gepubliceerd in ons toenmalige clubblad "de Warmoezenier".

Kettingzaag en kleine versnipperaar, Cor Matser

De "kleine versnipperaar" is voor gebruik door leden, maar daar moet ook in verband met de veiligheid flink over nagedacht worden. De gebruikers hebben een training nodig, misschien moet er een gebruikerslijst komen. De machine staat in de werkplaats die niet toegankelijk is voor alle leden. Het eerste jaar wordt deze alleen gebruikt bij werkbeurten. Dat is eens per maand. Ook hier is persoonlijke bescherming nodig, zoals: veiligheidsbril, handschoen, gehoorbeschermers.
Er is ook een nieuwe accu kettingzaag. Deze wordt alleen gebruikt door leden die er ervaring mee hebben.
Alle nieuwe apparaten staan in de werkplaats en worden alleen op de bepaalde momenten onder toezicht gebruikt.

Inleveren snoeihout

Van februari tot 26 maart, opening tuinseizoen, kun je snoeihout inleveren! Bij de centrale composthoop/takkenril wordt ruimte vrijgemaakt voor 2 soorten snoeihout, te weten:
  • Lang snoeihout, van wilg, es, els en hazelaar.
  • Snoeihout van fruitbomen en kleinfruit.
Al het hout moet neergelegd worden met de neuzen in dezelfde richting.
De hakselaar werkt het best met hout van minimaal 1 meter lang, hij trekt het naar de messen. Kort en dun snoeihout is lastig te hakselen. Hou dat op je tuin, prima voor de composthoop.

Snoeiploeg

Op 26 februari gaat de snoeiploeg van start voor onderhoud van bomen en struiken op het gemeenschappelijke deel van ons complex, zoals de houtwal, takkenril en rond de Warmoes. Dit kan alleen bij droog weer.
Zoals gebruikelijk kan er in de middag geholpen worden op tuinen.

Overlijden Gert Jan Cornel

Maandag 10 januari 2022 is een van onze leden overleden: Gert Jan Cornel, voor sommigen een bekend gezicht of zelfs een vriend. Velen hebben hem niet leren kennen omdat Gert Jan ziek is geworden, kort nadat hij lid werd van onze vereniging. Wij zijn als bestuur in contact gebleven met zijn vrouw Katja van Vliet, die ons updates stuurde. Het bestuur heeft op verzoek van de familie besloten een bijdrage van 30 euro te doneren aan "Trees For All", waarmee bomen worden geplant en CO2 gecompenseerd. Katja blijft lid van de vereniging; zij tuiniert op tuin 126. Wij wensen haar alle kracht en moed om haar bijzondere partner in haar leven te moeten missen.

Groenmarkt weer in het dorp

Dit jaar wordt de Groenmarkt weer in de Dorpsstraat in Warmond gehouden op zaterdag 21 mei as. We hebben net als andere jaren twee kramen. Die moeten natuurlijk wel vol komen te staan met allerlei prachtige planten en plantjes. De Groenmarkt groep – bestaande uit 6 leden onder coördinatie van Paula Meijlink - is in november bij elkaar gekomen om te brainstormen. Potjes, aarde, stekers en zaden zijn besteld en worden binnenkort geleverd. Paula rekent op een heleboel kwekers en mensen die in de kraam willen staan. Opgeven: pmeijlink@gmail.com

Iets voor onze vereniging?

Foto's Anne-Marie Krens

Warmoesploeg zoekt mensen

Dit jaar is de Warmoes ook in de winter een aantal keren gepoetst door leden die hierin hun inhaalwerkbeurt deden. Maar voor de schoonmaak van het komende seizoen zijn er nog mensen nodig. De coördinatie is nu in handen van de nieuwe bestuurssecretaris: Janny van der Schrier. Geef u op als u hieraan wil meedoen: Jvanderschrier@planet.nl

De volgende bestuursvergadering is op 24 februari van 15.00 tot 17.00 uur. Iedereen die iets wil doorgeven aan het bestuur kan dat doen via info@moestuinkoudenhoorn.nl.